เอกรงค์สโมสร > ห้องสมุด > น้ำยาล้างฟิล์ม > D-25  
Film Developer D-25
   เป็นสูตรความละเอียดสูง (fine grain) ที่ปรับปรุงมาจาก D-23 โดยเติมโซเดียมไบซัลไฟต์ซึ่งเป็นตัวทำละลายผลึกเกลือเงินอย่างอ่อนเข้าไป D-25 เป็นน้ำยาสร้างภาพที่ให้ความเปรียบต่างค่อนข้างต่ำ ถึงปานกลาง เกรนละเอียด มีนักถ่ายภาพขาวดำหลายกลุ่มนิยมใช้น้ำยา ตัวนี้กับฟิล์มที่ใช้ emultion แบบเก่า ที่ไม่มีผลึก fine grain จำพวก T-grain ของ Kodak (ที่ใช้ในฟิล์ม T-MAX) เหตุเพราะ 
- ฟิล์มรุ่นเก่าๆโดยตัวฟิล์มเองแล้วมีเกรนหยาบกว่าฟิล์มรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี T-grain (ไม่พูดถือฟิล์มเทวดาอย่าง TechPan) แต่ฟิล์มรุ่นเก่ามักจะมีคุณสมบัติเฉพาะคือสามารถปรับเปลี่ยนคุณลักษณะได้จากตัวน้ำยาที่ใช้ล้าง ดังนั้นจึงนิยมใช้ D-25 เป็นน้ำยาล้างเพื่อเพิ่มความละเอียดของเกรน 
- ฟิล์ม T-grain รุ่นใหม่ๆ จะมีความไวต่อการทำปฏิกิริยากับสารสร้างภาพสูงมากน้ำยาสร้างภาพที่ใช้จึงควรจะมีสารพวก ป้องกันการเกิดฝ้า (antifoggent) เพื่อเพิ่มความเปรียบต่าง และเพิ่มรายละเอียดในส่วนมืด (shadow detail) ของภาพซึ่งสารป้องกันการเกิดฝ้าดังกล่าว ไม่มีใน D-25 เช่นเดียวกันกับ D-23 และ D-76 !?! 

ส่วนผสม stock solution
น้ำอุ่น 125 oF/ 52 oC 750 ml
Metol 7.5 g
Sodium sulfite 100 g
Sodium Bisulfite or 
Sodium Metabisulfite
15 g
เติมม้ำเย็นจนครบ 1000 ml

การใช้
   stock solution ใช้เวลาล้างอยู่ในช่วง 15-20 นาที ที่อุณหภูมิ 20 oC แต่ก็สามารถล้างที่อุณหภูมิห้อง (25 oC) ได้โดยยังให้เกรนละเอียด และความเปรียบต่างปานกลาง - ต่ำอยู่ แต่ให้ใช้เวลาล้างประมาณ 10-15 นาที ควรเริ่มทดสอบการล้างโดย ใช้ฟิล์มถ่ายที่ความไวแสงต่ำกว่าที่ระบุไว้ที่กลัก 1 stop 

การเก็บ
stock solution เต็มขวดเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน

เอกสารอ้างอิง
- นวลจันทร์ เถระพัฒน์, สุดา เกียรติกำจรวงศ์, พรทวี พึ่งรัศมี, คู่มือปฏิบัติการถ่ายภาพขาวดำ, พิมพ์ครั้งที่ 1, 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2541. 
- Adams, Ansel, The Negative, Murray Printing Company, USA,1989.
- Mr. Jones, The Photographic and Chemistry Collection, http://www.jetcity.com/~mrjones.
- Nygren, Tomas, http://freeweb.digiweb.com/arts/PMK, 1998.
- Fotoinfo.com, http://www.fotoinfo.com.


"http://thaimonochrome.tripod.com"