Kodak® HC-110 Preparing Charts
    Kodak HC-110 เป็นน้ำยาล้างฟิล์มขาวดำสำเร็จรูป บรรจุขวดขาย ในรูปของ น้ำยาเข้มข้น (concentrate) ซึ่งสามารถน้ำมาเจือจางกับน้ำ ในอัตราส่วนต่างๆกัน ตามแต่งานที่ใช้

   หรือสามารถเตรียมไว้ในรูปของ stock solution โดยการนำ น้ำยาเข้มข้นมาเจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน  1 : 3 แล้วเก็บใว้ใช้ ต่อไป ในการใช้งาน สามารถนำ stock solution มาเจือจางต่ออีก ครั้งเพื่อ เพื่อให้ได้น้ำยาที่มีความเข้มข้น ตามแต่ความต้องการ

   ในการเตรียมน้ำยาทั้ง 2 แบบนี้ในที่สุด จะได้สารละลาย ที่มีปริมาณน้ำยา เท่าเทียมกัน ต่างกันเพียงความสะดวก ในการตวงน้ำยาเท่านั้น