เอกรงค์สโมสร
Name
Sodium Hydroxide
CAS :


สูตรเคมี :

ชื่ออื่นๆ :

มวลโมเลกุล (g/mol) :

ค่า pH :

การละลายน้ำ :

จุดหลอมเหลว (oC) :

จุดเดือด (oC) :

ลักษณะ :

ข้อควรระวัง :

การปฐมพยาบาล :

"http://thaimonochrome.tripod.com"