เอกรงค์สโมสร
Sodium Ascorbate

CAS : 134-03-2

สูตรเคมี : C6H7NaO6

ชื่ออื่นๆ : L-Ascorbic acid sodium salt; ascorbicin; ascorbin; cebitate; cenolate; iskia-c; L-Ascorbic acid, monosodium salt; monosodium ascorbate; natrascorb; natri-c; 3-oxo-L-gulofuranolactone sodium; Sodium Ascorbate; Sodium L-(+)-Ascorbate; L-Ascorbic Acid Sodium Salt; Sodium L-Ascorbate; Vitamin C Sodium Salt; sodascorbate;

มวลโมเลกุล (g/mol) : 198.10747

ค่า pH :

การละลายน้ำ : 620 g/l (23oC)

จุดหลอมเหลว (oC) :

จุดเดือด (oC) :

ลักษณะ : ผลึกสีขาว

ข้อควรระวัง : เก็บในภาชนะกันอากาศ แสง และความร้อน

การปฐมพยาบาล :

การใช้งาน :  Sodium ascorbate คือเกลือโซเดี่ยมของ Ascorbic acid ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดย 1 กรัมของ Sodium ascorbate จะเท่ากันกับ 0.8890 กรัมของ Ascorbic acid หรือ 1 กรัมของ Ascorbic acid จะเทียบเท่ากับ 1.1248 กรัมของ Sodium ascorbate

   Sodium ascorbate ละลายได้ดีในน้ำ แต่สารละลายเสื่อมเร็ว ควรรีบใช้งานหลังผสมเสร็จ

"http://thaimonochrome.tripod.com"