เอกรงค์สโมสร
Ammonium Thiosulfate

CAS : 7783-18-8

สูตรเคมี : (NH4)2S2O3

ชื่ออื่นๆ : ammo hypo; ammonium hyposulfite; ammonium thiosulfate; Ammonium Thiosulphate Solution 60%; Amthio; diammonium thiosulfate; KODAK GBX FIXER AND REPLENISHER; thio-sul; Thiosulfuric acid, diammonium salt; Thiosulfuric acid (H2S2O3), diammonium salt;

มวลโมเลกุล (g/mol) : 148.1948

ค่า pH : 6.0 - 6.5 (50 g/l, H2O, 20 oC)

การละลายน้ำ : 1,730 g/l at 20oC หรือ 2,050 g/l at 40oC

จุดหลอมเหลว (oC) : 150

จุดเดือด (oC) :

ลักษณะ : Ammonium Thiosulfate  อยู่ในรูปที่ไม่มีน้ำ เป็นองค์ประกอบ เป็นผลึกขาว ไม่มีสี  ละลายน้ำได้ดีมาก

ข้อควรระวัง : บรรจุในภาชนะปิดสนิท เก็บในที่แห้งและเย็น  ควรหลีกเลี่ยงการ หายใจเอาผงสารเข้าไป

การปฐมพยาบาล : หากสัมผัสผิวหนัง หรือเข้าตา ให้รีบล้างน้ำเยอะๆ หากเข้าตาหรือ กินเข้าไป ให้พบแพทย์ทันที

"http://thaimonochrome.tripod.com"