ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ คุณ กุลดิลก กรเกษม
 
 
ภาพ : หลวงพระบาง 2
สถานที่ หลวงพระบาง ลาว
ถ่ายเมื่อ : 2544
กล้อง : ?
เลนส์ :
อุปกรณ์อื่นๆ :-
Film : Kodak Tmax400
Development : ?
Print : Ilford multigrade FB
Retouch : -